Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

poisonedivy
6457 14f4
Reposted fromsavatage savatage viaczinok czinok
poisonedivy
Reposted fromlaluna laluna via28mm 28mm

April 24 2018

poisonedivy
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viachudazupa chudazupa
poisonedivy
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaepi epi
poisonedivy
7229 729a 500
Reposted fromnezavisan nezavisan

April 22 2018

poisonedivy
by Albrecht Dürer
Reposted frommidnightradio midnightradio viaLuukka Luukka
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous vianokturnal nokturnal

April 21 2018

poisonedivy
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
poisonedivy
0457 da75 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
poisonedivy
Reposted fromgruetze gruetze viaThe1995 The1995
poisonedivy
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viaikari ikari

April 17 2018

poisonedivy

April 16 2018

poisonedivy

April 12 2018

poisonedivy
4299 7ed3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaszraa haszraa
poisonedivy
1670 4caa 500
Reposted fromseaweed seaweed viakudlaty kudlaty

April 10 2018

poisonedivy

April 04 2018

7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialifeless lifeless
poisonedivy
8227 edc4

April 03 2018

poisonedivy
Najbardziej ze wszystkiego, boję się wizji siebie, jako kobiety w średnim, siedzącej w domu i śpiącej obok mężczyzny, który obchodzi się ze mną nieczule i nie trzyma mnie w ramionach, kiedy śni. Wyobrażam sobie, że czuję się umarłą za życia z samotności, a swoje jedyne szczęście znajduję wtedy, gdy w nocy zamknę oczy i przypominam sobie to lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel.
— lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel/książka życia
Reposted fromtake-care take-care viahereyes hereyes

April 01 2018

4321 4c7e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl