Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

poisonedivy
1548 e968 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSilentForest SilentForest
poisonedivy
1458 2768
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 17 2019

poisonedivy
poisonedivy

July 16 2019

poisonedivy
Reposted frombluuu bluuu viaflowerstandman flowerstandman
poisonedivy
Reposted frombluuu bluuu viaxcvbz xcvbz
poisonedivy
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabazinga22 bazinga22
poisonedivy
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viaSenyia Senyia
poisonedivy
0382 e19d
poisonedivy
5294 9c49
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaapatia apatia

July 15 2019

poisonedivy
poisonedivy
poisonedivy
1334 4f08
poisonedivy
0308 eda3 500
poisonedivy
8477 d0a5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viabesen besen
poisonedivy
7333 df6d 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viabesen besen
poisonedivy
0094 3d27 500
omghotmemes

Head of security

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viapassingbird passingbird
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajustmine justmine
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viajustmine justmine
0684 eac8 500

Damn hooman…

Reposted fromlolfactory lolfactory viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl