Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

poisonedivy
2163 9239
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaikari ikari
poisonedivy
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaheavencanwait heavencanwait
poisonedivy
2089 d317
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabirke birke
poisonedivy

November 07 2018

poisonedivy
1402 0b08
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapkz451 pkz451
poisonedivy
Reposted fromFlau Flau viamanxx manxx
poisonedivy
1100 b204 500
xkcd.com: Free speech
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viamanxx manxx
poisonedivy
4190 f3ff
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viajustmine justmine
poisonedivy
Myśl o mnie źle, bo sobie na Twoje dobre myśli nie zasłużyłem — ale, błagam Cię, nie myśl najgorzej, tj. że jestem ostatnia świnia. Umieść mnie w hierarchii znanych Ci świń choćby na przedostatnim miejscu!
— Julian Tuwim w liście do Leopolda Staffa z tomu korespondecji "Z tysiącem serdeczności..."
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

November 06 2018

poisonedivy
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
poisonedivy
0417 da65 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
poisonedivy

To, co zyskuje człowiek cichym płaczem po nocach, to tylko to, że serce bestii jeszcze bardziej twardnieje. Zatem więc nie trzeba płakać. Nie trzeba!
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaheavencanwait heavencanwait

November 05 2018

poisonedivy
9657 7225 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
poisonedivy
9738 3042 500
trick or treatment
Reposted fromlooque looque viaikari ikari
poisonedivy
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari

November 03 2018

poisonedivy
8292 da80 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacontigo contigo

October 31 2018

poisonedivy
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasouxie souxie
poisonedivy
6264 7433
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
poisonedivy
Reposted fromshakeme shakeme vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl